เปิดรับสมัครออนไลน์

ประกาศโรงเรียนกิตติวิทย์หาดใหญ่ EN / ไทย

ยินดีต้อนรับ EN / ไทย

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนกิตติวิทย์หาดใหญ่ โรงเรียนเอกชนดั้งเดิม ของจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ในเขตอำเภอหาดใหญ่ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน เปิดทำการสอนตั้งแต่ ระดับ เตรียมอุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจัดการเรียนการสอน ภายใต้ปรัชญาที่ว่า “ วิชาการเยี่ยม เปี่ยนคุณธรรม กิจกรรมเด่น เน้นพัฒนาตน “ จัดการศึกษาให้แก่เยาวชนใน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และเขตพื้นที่ใกล้เคียง มากว่า 71 ปี โรงเรียนผ่านการประเมิน สมศ รอบที่สี่ ระดับดี ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้น พื้นฐาน ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองและรางวัลโรงอาหารมมาตราฐานระดับดี มาก จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนกิตติวิทย์หาดใหญ่

คลิปวีดีโอ/YouTube โรงเรียนกิตติวิทย์หาดใหญ่

วิชาวิทยาศาสตร์ แสดงท่าทางประกอบเพลง ลมบก ลมทะเล น้องๆระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ค่ะ