กิตติวิทย์หาดใหญ่

สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

บุคลากร โรงเรียนกิตติวิทย์หาดใหญ่

ผู้บริหาร

         
นางสาวสุกันติมา ยศพล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวพิมพ์พิมล แก้วบุญจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากรครู

         
นางลัดดาวรรณ คชวงศ์
นางสาวจริยา กันจินะ
นางสาวสุวิมล ประทุมทอง
นางสาวอินทิรา ประดิษฐสกุล
นางสุพรรณี เมืองหงษ์
นางสาววิภากร ธรรมสุรีย์
นางสาวนิสากร โชติมณี
นางวารุณี บูรณะ
นางสาวปภานัน ทองแก้ว
นางสาวดนิตา เกียรติสโร
นางสาวอรนลิน บัวทอง
นางสาววรรณกมล ธรรมโชตัง
นางสาวมนัสชนก เพ็ชรรัตน์